ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

hatályos: 2022.08.18-tól visszavonásig

Preambulum

Köszönjük, hogy foglalása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, mielőtt megrendelné valamely szolgáltatásunkat, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)!
Szolgáltatásaink igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Szolgáltatók

Név: Huszár Mónika e.v.
Székhely: 2030 Érd, Trencséni u 27.
Nyilvántartási szám: 43389193

Név: Gálos Péter e.v.
Székhely: 2030 Érd, Trencséni u 27.
Nyilvántartási szám: 43389210

Szolgáltatók közös elérhetősége:
Telefonszám: +36 20 3412704
Honlap: www.tandemugras.hu
Email: email[at]tandemugras.hu

Légi tevékenységi engedély száma: HU.LTE-0113
Kiadó hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatóság, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Cím: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, Telefon: +36 (1) 273-5525 és +36 (1) 373-1432

Tárhelyszolgáltató

Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail: info[at]mhosting.hu

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

Fogalom meghatározások

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: a weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését lehetővé teszi.

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás/Eladó/Szolgáltató: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő/Megrendelő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Tandemugró pilóta: képzett ejtőernyős, aki ejtőernyős tandemugrás végrehajtására jogosítással rendelkezik.

Tandem utas: Tandemugró pilóta segítségével ejtőernyős tandemugrást végrehajtó személy (résztvevő).

Ajándék kupon/Tandemugrás kupon: A weboldalunkon ingyenesen elkészíthető és letölthető ajándékkártya, amely önmagában nem jogosít ejtőernyős tandemugrásra. Ejtőernyős tandemugráson való részvételhez előzetes időpont foglalás és a részvételi díj részben vagy egészében történő megfizetése szükséges.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a megrendelési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A honlapon történő megrendelésének elküldésével Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az ÁSZF maradéktalanul a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

Árak, díjak

A feltüntetett díjak Forintban (Ft vagy HUF) értendők.
Szolgáltató alanyi adómentes, ÁFA körbe nem tartozik, a díjak alanyi adó mentesek (AAM).
A Honlapon feltüntetett díjak a Megrendelő által fogyasztói forgalomban fizetendő árak.

A díjváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

Az előre megfizetett foglalási díj árgaranciát nem jelent. A fizetendő teljes díj minden esetben az ugrás időpontjában érvényes díj.

Amennyiben a Szolgáltató a díjat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a szolgáltatásra, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár esetén” pontja alapján jár el.

Eljárás hibás ár esetén

Hibás ár feltüntetése esetén a megrendelést – azaz a Megrendelő ajánlatát – a hibás áron a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni és nem köteles a szolgáltatást a hibásan feltüntetett áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Szolgáltató és Megrendelő között.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

– E-mail: email[at]tandemugras.hu
– Internet cím: www.tandemugras.hu
– Levelezési cím: 2030 Érd, Trencséni u. 27.
– Telefon: +36 20 3412704 (szezonálisan, május-október H-P: 10-16 h)

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással – jelen esetben Szolgáltatóval – a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint     orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A telefonon közölt szóbeli panaszt Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a fogyasztó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,  dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt is – jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vállalkozással – jelen esetben a Szolgáltatóval – közvetlenül rendezni a vitás ügyet.
Amennyiben a vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.
Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

– a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
– a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
– a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
– a testület döntésére irányuló indítványt,
– a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás – jelen esetben Szolgáltató – írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség. Amennyiben Szolgáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt az alábbiakról: az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.
Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság, átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.
A platform használatának feltétele, hogy a vevő és a kereskedő lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.
Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Gálos Péter
A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.
Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként és naptári naponként 100.000 Ft, amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását.
A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.
A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

A szolgáltatás lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek – a szolgáltatások jellegéből adódóan – illusztrációk.

A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltatás tárgya: ejtőernyős tandemugrás.

Szolgáltató a Tandem utas részére a programon való részvételhez a következő speciális felszereléseket biztosítja: ejtőernyős ugróruha vagy nadrág, ejtőernyős tandemutas heveder és ejtőernyős szemüveg.

Tandemutas vállalja, hogy az ejtőernyős ugróruha alá megfelelő és kényelmes aláöltözetről, zárt lábbeliről (sportcipő) maga gondoskodik.
Ejtőernyős ugráshoz nem megengedett öltözék és lábbeli: galléros, ujjatlan vagy pántos felső ruházat, nyitott és/vagy biztonságosan nem rögzíthető lábbeli (papucs, szandál), valamint a túrabakancs. Nem viselhető továbbá ékszer (különösen nyaklánc), óra és hajdísz, mivel ezek szabadesés (200 km/h) közben sérülés veszélyesek. A hosszú hajat az ugrás idejére (egyszerű hajgumival, fonással) össze fogni és rögzíteni szükséges.

Tandemugró pilóta a program kezdete előtt tájékoztatást ad az ejtőernyős ugrás esetleges veszélyeiről, időtartamáról, valamint az ugrás ideje alatti magatartás szabályairól.
A tandemugró pilóta ugrást megelőző tájékoztatóját, valamint az általa ismertetett instrukciókat, biztonsági előírásokat a Tandem utas a tandemugráson való részvétellel, illetve előzetes írásos nyilatkozatával elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti és maradéktalanul betartja.

A szolgáltatás extrém sportbaleset biztosítást tartalmaz.

Amennyiben a Megrendelő nem saját részre rendeli meg a szolgáltatást, úgy az ő felelőssége a Tandem utas (résztvevő) előzetes tájékoztatása a jelen ÁSZF tartalmát illetően. A Megrendelő felelőssége továbbá a résztvevő Tandem utas előzetes hozzájárulásának megszerzése a rendeléshez szükséges adatai megadását, illetve azok helyességét illetően.

A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Szolgáltató ejtőernyős tandemugrásra való foglalást/rendelést, a honlap online foglalási rendszerén keresztül fogad el.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a választott dátumot és időintervallumot, valamint a Tandem utas alábbi adatait:
– vezeték és keresztnév
– kor (év)
– magasság (cm)
– testsúly (kg) – cipőben és ruhában értendő
– póló méret
– nyelv (a kommunikáció nyelve a tandemugrás során)

A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatás díjának részben vagy egészében előre történő megfizetése.

Csoportos megrendelésre előzetes egyeztetés esetén van lehetőség. Ebben az esetben az ajánlatban szereplő feltételek az irányadóak.

Egyedi és akciós ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő feltételek az irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, amennyiben a Megrendelő által megadott adatok helytelennek bizonyulnak és a foglalás, illetve részvétel szándéka nem visszaellenőrizhető. A törléssel megszűnik a szolgáltatásra vonatkozó jogigény is.

A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időpontra szól.
Az ejtőernyőzés időjárás függő sport. Amennyiben az időjárás nem alkalmas ejtőernyőzésre (erős szél, csökkent látási viszonyok, alacsony felhőzet, eső), az ugrást más dátumra és/vagy időpontra szükséges áthelyezni, amelyre szabad helyek, illetve időpontok függvényében van lehetőség.

Az ejtőernyős szezon általában április/májustól októberig tart. Web oldalunkon a „Foglalás” menüpont alatt ebben az időszakban van lehetőség a tandemugrás tényleges megrendelésre, azaz időpont foglalásra és fizetésre.

Foglalási díj

Hely, illetve időpont foglaláshoz foglalási díj befizetése szükséges foglaláskor, amelyet a weboldalon online bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. (A fennmaradó összeg a helyszínen, ugrás alkalmával készpénzben fizetendő.)

A foglalási díj nem visszatérítendő, viszont a foglalás más személyre átruházható.

Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt marad el az ugrás, a foglalási díj nem vész el! Ilyen esetben az aktuális ejtőernyős szezon végéig (akár többször is) lehetőség van díjmentesen új időpontot foglalni a szabad helyek függvényében. Ha egyetlen új/későbbi időpont sem felel meg a megrendelőnek/tandemutasnak és nem megfelelő időjárási viszonyok miatt maradt el az ugrás, a foglalási díjat kérésre a Szolgáltató visszatéríti.

Megrendelés módosítása

Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra vagy időpontra történő áthelyezésére, e-mail útján, írásos formában történő kérésre, szabad helyek, illetve időpontok függvényében az aktuális ejtőernyős idényen belül (általában április/májustól októberig) van lehetőség. Amennyiben a megrendelő ezen időszakon belül nem él az új dátum/időpont foglalási lehetőséggel, a foglalási díj a szezon zárásakor elvész, a következő évre (szezonra) nem vihető át.

A módosítás díjmentes, ha a Megrendelő a Szolgáltatónál e-mail útján írásban legalább 10 nappal a lefoglalt időpont előtt kéri. 10 napon belüli módosításra módosítási díj megfizetése ellenében, szabad helyek függvényében van lehetőség. A módosítási díj mértéke megegyezik az aktuális foglalási díj összegével.

A foglalás más személyre átruházható. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatást, illetve a Tandem utas személyét, adatait érintő bármilyen változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, e-mail útján írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

Csoportos, egyedi és akciós ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak.

A lefoglalt időpont a Szolgáltató részéről előzetesen, alapos indokkal (pl. repülési, technikai okok, időjárási körülmények) módosítható.
Ritka esetben előfordulhat, hogy a tandemugrás a megjelenés ellenére a foglalt napon és időpontban nem várt körülmény miatt elmarad, ebben az esetben új időpont foglalására kerül sor, amely szabad helyek, illetve időpontok függvénye.
A Szolgáltató általi előzetes, illetve adott napi indokolt foglalási időpont módosítása árcsökkentést, illetve díj visszafizetési kötelezettséget nem jelent.

A szolgáltatás lemondása

Létrejött, visszaigazolt foglalás lemondása kötbér fizetésével, azaz a befizetett foglalási díj elvesztésével jár.

A foglalás más személyre átruházható. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatást, illetve a Tandem utas személyét, adatait érintő bármilyen változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, e-mail útján írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tandem utas az előre egyeztett időpontban nem jelenik meg, illetve késve jelenik meg, az kötbér fizetéssel, azaz a befizetett foglalási díj elvesztésével jár.

Lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén – a kötbér fizetésétől függetlenül – a Szolgáltató kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett időpontot más résztvevő részére kiadni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a Tandem utas beszállást követően, a légijárműben gondolja meg magát, illetve nem kíván kiugrani a légijárműből, az ugrás teljesítettnek minősül, azaz a részvételi díj teljes összege felszámításra kerül.

Csoportos, egyedi és akciós ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő lemondási feltételek az irányadóak.

Részvételi feltételek, kizáró okok és korlátozások

Ejtőernyős tandemugráson mindenki saját akaratából és felelősségére vesz részt, amelyről az ugrás megkezdése előtt írásos nyilatkozatot tesz.
A Tandem utas továbbá aláírásával igazolja egészségi és fizikai alkalmasságát, illetve, hogy a lentebb felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

A Szolgáltatónak, illetve a Tandemugró pilótának nem feladata az egészségügyi és egyéb alkalmasság vizsgálata, e körben a Tandem utas saját felelősségére nyilatkozik. Ugyanakkor, ha a Tandem utas az ugrás alkalmával arra észlelhetően nem alkalmas állapotban jelenik meg vagy a gépelhagyást megelőzően magatartása a tandemugrás biztonságos végrehajtását veszélyezteti, a Tandemugró pilóta a tandemugrást megtagadhatja. Utóbbi esetben a tandemugrás teljesítettnek minősül, azaz a részvételi díj teljes összege felszámításra kerül.

Súlyhatár:
A Tandem utas testsúlyának (ruhában és cipőben értendő) felső határa:
– repülőgépből történő ugrás esetén – férfiak: 95 kg (min. 178 cm), nők: 85 kg (min. 176 cm)
Átlagostól eltérő testalkat esetén a súly és a magasság aránya is számít. Erre vonatkozólag a nemzetközi gyakorlatot alkalmazva az alábbi testtömegindex (BMI) értékek elfogadottak:
– férfiak: 30,00 vagy kevesebb
– nők: 27,50 vagy kevesebb
Szolgáltató kérdéses esetben a helyszínen magasság és testsúly ellenőrzést alkalmazhat. A felső határt meghaladó testsúly esetén az ugrást a Szolgáltató, illetve a Tandemugró pilóta nem köteles elvállalni.

Korhatár:
A részvételnek nincs alsó korhatára, de a Tandem utasnak minimum 140 cm magasnak kell lennie. 18 éves kor alatt szükség van a szülő (törvényes gondviselő) személyes jelenlétére és írásos beleegyezésére.
A felső korhatár 60 év, amely azt jelenti, hogy az illető addig vehet részt ejtőernyős tandemugráson, amíg be nem tölti 60. életévét.

Egészségügyi kizáró okok:
Az ejtőernyős tandemugrás egészségügyi kizáró okai: egy éven belüli csonttörés, ízületi, belső sérüléssel, agyrázkódással járó baleset, illetve műtét. Gerinc, szív és keringésrendszeri panaszok (magas vérnyomás), csontritkulás, epilepszia, valamint rendszeres szédüléssel és ájulással, rohammal, görcsökkel járó betegség. Kizáró ok továbbá, ha a tandemugrás résztvevője orvosi, elme vagy ideggyógyászati kezelés alatt áll, illetve (hölgyek esetében) a terhesség.
Egyéb, itt nem említett panasz esetén, kérjük, forduljon szakorvoshoz és kérjen egészségügyi alkalmassági nyilatkozatot ejtőernyős ugrás végrehajtásához.

Mozgásukban, látásukban és hallásukban jelentősen korlátozottak a tandemugráson sajnos nem vehetnek részt.

Ittas vagy bódult állapotban lévő, kábítószer és bódító hatású gyógyszerek befolyásoltsága alatt állók tandemugráson nem vehetnek részt. Szeszes ital fogyasztása tilos a tandemugrást megelőző 12 órában. A Szolgáltató kérdéses esetben alkoholszondát használhat.

Ha az ugrást megelőző 24 órában a Tandem utas búvárkodott, nem vehet részt ejtőernyős tandemugráson.

A helyszínen a tandemugrásra történő regisztrációhoz szükség van minden résztvevő érvényes személyi igazolványára (vagy útlevelére)! Amennyiben a Tandem utas vagy kiskorú Tandem utas esetén a szülő (törvényes gondviselő) nem tudja igazolni személyazonosságát, a Tandem utas nem vehet részt ejtőernyős tandemugráson.

A Tandem utas biztonsági okokból semmilyen saját eszközt nem vihet magával az ejtőernyős tandemugrásra.

Az ejtőernyős tandemugrás ideje alatt a repülőtéren, a légijárműben és a levegőben a speciális szabályokat a Szolgáltató és a légijármű, illetve a repültér üzemeltető utasításainak megfelelően a Tandem utasnak és minden kísérő személynek be kell tartania (viselkedés, távolságtartás, hangoskodás, szemetelés, dohányzás, rongálás).

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató, alkalmazottainak, illetve Tandemugró pilóta körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Tandem utas maga vagy kísérője okozta.

Kiskorúak a repülőtér területén állandó szülői/hozzátartozói felügyelet mellett tartózkodhatnak. Szolgáltató ezzel kapcsolatban kizár mindennemű felelősséget.

Kutyát a repülőtér területére pórázon, saját felelősségre lehet bevinni. A Szolgáltató ezzel kapcsolatban kizár mindennemű felelősséget.

Szolgáltató a repülőtér területén hagyott személyes tárgyakért nem vállal felelősséget.
Az ejtőernyős tandemugrás extrém sporttevékenység, mely fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül, amelynek során a résztvevők sérülést, maradandó károsodást szenvedhetnek, vagy életüket veszíthetik a légi jármű üzembentartója, a tandemugró pilóta, valamint az összes közvetlen és közvetett résztvevő gondos eljárása ellenére is.
A tandemugrás igénybevétele a Tandem utas részéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:520.§ a) pontja szerinti beleegyezésnek minősül.

A tandemugrás során elszenvedett esetleges sérülés, baleset miatt a légijármű üzembentartójával, a Tandemugró pilótával, avagy a fokozott veszéllyel járó „tandemugró tevékenység” bármely, közvetett vagy közvetlen résztvevőjével szemben sem maga a Tandem utas, sem hozzátartozói, sem jogi képviselője útján kártérítési igényt nem érvényesíthet és az esetlegesen felmerülő kárait maga viseli (Ptk.6:539.§ (3) bekezdés).

A Tandem utas tandemugrás során tanúsított váratlan, nem kezelhető, az ugrást negatívan befolyásoló magatartása a Ptk. 6:535.§ (1) bekezdése szerinti elháríthatatlan oknak minősül.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Tandem utas nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott felszerelést.

– a Tandem utas a Szolgáltató által ismertetett biztonsági szabályokat nem tartja be, Szolgáltató alkalmazottaival, Tandemugró pilótával és az ejtőernyős tandemugrás közvetett résztvevőivel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

– az Általános Szerződési Feltételek „Részvételi feltételek, kizáró okok és korlátozások” pontja alatt felsorolt bármely kizáró ok fennáll

– a Tandemugró pilóta a helyszínen úgy ítéli meg, hogy a tandemutas nincs ejtőernyős tandemugrásra alkalmas állapotban vagy a gépelhagyást megelőzően magatartása a tandemugrás biztonságos végrehajtását veszélyezteti. Utóbbi esetben a tandemugrás teljesítettnek minősül

– a Megrendelő nem teljesíti az előzetesen meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

A tandemugrás során készülő videó és fotók

Megrendelés esetén a tandemugrásról Full HD videó felvétel készül, amelyet a Szolgáltató kreatív, zenés vágott videófilm formájában bocsát a Tandem utas rendelkezésére.

A Szolgáltató minden megrendelt videó mellé ajándék (díjmentes) fotó csomagot biztosít digitális formában.

A megrendelt videó és fotók letöltéséhez a Szolgáltató letöltési linket küld a Tandem utas részére az általa megadott e-mail címre. A videó és a fotók az ugrástól számított 7 napig elérhetőek a megadott linken. Habár a Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a videó és a fotók az ugrás napján a legrövidebb időn belül elkészüljenek és a Tandem utas rendelkezésére álljanak, sajnos előfordulhat, hogy technikai és egyéb általa nem befolyásolható okok miatt ez mégis több időt vesz igénybe.

Nagyon ritkán, de sajnos néha előfordul, hogy a videókamerák meghibásodnak. Amennyiben olyan nem várt esemény áll elő, hogy kamera meghibásodás lép fel, melynek következtében nem készül videó az ugrásról, illetve a videó minősége nem éri el a Szolgáltató által elfogadott szintet, a Megrendelő jogosult a videó díjának visszatérítésére 5000 Ft értékben, míg maga a tandemugrás díja nem kerül visszatérítésre.

Az ejtőernyős légioperatőrök magasan képzettek és a legjobb felszereléseket használják. Mivel azonban a videó felvételt folyamatosan változó és extrém körülmények között kell rögzíteni, a tandemugrásokról készülő videók sohasem lehetnek teljesen egyformák.
A fényviszonyok, a hőmérséklet és a pára csak néhány azon folyamatosan változó tényező közül, amelyek a biztonság (mint elsődleges szempont) mellett befolyásolhatják egy-egy felvétel tulajdonságait.

A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az ugrásokról készült videókat és fotókat részben vagy teljes egészében, promóciós és egyéb marketing céllal weboldalán, közösségi média oldalain, valamint nyomtatott reklámanyagaiban felhasználja.

Ingyenes Ajándék kupon (Tandemugrás kupon) készítése, letöltése

A díjmentes ajándékkártya, ú.n. „Ajándék kupon” vagy „Tandemugrás kupon” – mivel web oldalunkon az Ajándék kupon menüpont alatt bárki által ingyenesen elkészíthető és letölthető – nem használható fizetőeszközként és önmagában nem jogosít ejtőernyős tandemugrásra. A kupon csak ajándékozási gesztusként szolgál, hogy egy ajándék tandemugrást kézzel fogható, dekoratív formában is át lehessen adni. Ejtőernyős tandemugráson való részvételhez előzetes időpont foglalás és a részvételi díj részben vagy egészében történő megfizetése szükséges.

A kupon átadásával, illetve felhasználásával az ajándékozó – jelen esetben Megrendelő – vállalja, hogy amennyiben a kedvezményezett 1 éven belül úgy dönt, hogy él a kupon adta tandemugrás lehetőséggel, a választott tandemugrás csomagot ténylegesen megrendeli és teljes egészében kifizeti a kedvezményezett részére.

Mivel nem lehet, illetve nem kell előre megvásárolni/kifizetni, a kupon nem jelent semmilyen árgaranciát. Szolgáltató fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli árváltoztatásra. A tandemugrásért fizetendő ár minden esetben a rendeléskor érvényes ár.

Az ingyenes ajándék kupont mindenki saját felelősségére készíti és használja fel. A Szolgáltató nem vezet nyilvántartást az ingyenes ajándékkupon készítéssel kapcsolatban.

Transzfer szervezés

Igény esetén a Szolgáltató továbbítja a transzfer igényeket együttműködő partnere felé, amely Budapest – tandemugrás helyszín – Budapest viszonylatban transzfer szolgáltatást biztosít a külföldi résztvevők és kísérőik részére.
A transzfer szolgáltatás lebonyolítása, valamint a viteldíjak megfizettetése nem tartozik a Szolgáltató tevékenységi körébe. A Szolgáltató kizárólag a transzfer szolgáltatás megrendelésében és szervezésében segít úgy, hogy a weboldalon feltüntetett online űrlap segítségével továbbítja a transzfer igényeket a transzfer szolgáltató partner felé, ezzel elősegítve a gördülékenyebb kommunikációt és ügyintézést.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha a Megrendelő már a következő oldalra lépett).

A megrendelés elküldését követően Megrendelő a Szolgáltató felé e-mail útján jelezheti a hibás adatokat.

A Megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a visszaigazoló e-mail megküldésére. A Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani.

Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A honlap használata

A megrendelés nem regisztrációhoz kötött.

A megrendelés folyamata

Az időpont és szolgáltatás kiválasztása

A Megrendelőnek a honlapon található naptárban lehetősége van kiválasztani a kívánt napot és idősávot. A Megrendelő a kiválasztott dátumra és időintervallumra kattintva a szolgáltatás oldalra jut, ahol az egyes szolgáltatás csomagokat kiválasztva megtekintheti azok bővebb ismertetőjét és árát. A megrendelő választhat az ár részleges vagy teljes megfizetése között.

Kosárba helyezés

Megrendelő vásárlási szándéka esetén „Kosárba teszem” gomb megnyomásával tud tetszőleges számú kiválasztott szolgáltatás csomagot a virtuális kosárba helyezni

Amennyiben a Megrendelő a kiválasztott terméket a kosárba helyezi, a szolgáltatás oldal felső részén egy üzenet jelenik meg a „Termék hozzáadva a kosárhoz” szöveggel.

A kosárba helyezéssel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége nem keletkezik, mivel nem minősül ajánlattételnek.

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Megrendelő a „Kosárba teszem” gomb mellett található „Kosár” gombra, vagy a menüsorban látható kosár ikonra kattintva, bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Lehetősége van a kiválasztott szolgáltatást eltávolítani a kosárból, illetve a szolgáltatások mennyiségét megváltoztatni.
A rendszer automatikusan frissíti a Megrendelő által megváltoztatott adatokat – ha ez mégsem történne meg, ezt a Megrendelő is kezdeményezheti a „Kosár frissítése” gombra kattintva.

Amennyiben a Megrendelő a Kosár oldalon meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt szolgáltatásoknak és szeretné azokat megrendelni, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintania. A „Pénztár” oldal elérhető a menüsorban található kosár ikonra kattintva is – ilyenkor a Kosár oldalt kihagyva, egyből a Pénztár oldalra jut a Megrendelő.

Vásárlói adatok megadása

A Megrendelőnek a „Pénztár” oldalon meg kell adnia a számlázási adatokat a nyugta, illetve a számla kiállításához, valamint a résztvevő Tandem utasok adatait. Jelölnie kell továbbá, hogy az „Általános szerződési feltételeket” és „Adatkezelési tájékoztatót” elolvasta és elfogadja.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Megrendelő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint az általa megadott adatok helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.

Megrendelő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató a Megrendelő ajánlatának beérkezését követően azonnal visszaigazolja azt automatikus e-mail útján, amely a Szolgáltató részéről a Megrendelő ajánlata elfogadásának minősül. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email a Megrendelő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Amennyiben Megrendelő azt észleli, hogy az automatikus visszaigazoló e-mail értesítés a Megrendelő adatait tévesen tartalmazza (pl. név, számlázási adatok, telefonszám stb.), úgy Megrendelő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni.

Amennyiben Megrendelő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automatikus visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk – jelen esetben Szolgáltatóval – a kapcsolatot, mivel elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A szolgáltató legkésőbb 3 nappal a tandemugrás időpontja előtt egy második megerősítő emailt küld a Megrendelő részére, melyben a korábban választott és visszaigazolt dátum és időintervallumon belül egy konkrét érkezési időpontot jelöl meg a résztvevő Tandem utas részére. A konkrét érkezési időpont meghatározása a Szolgáltató részéről a résztvevő Tandem utasok adatai, valamint a felszállások és légijárművek beosztása alapján, a biztonsági és egyéb előírások figyelembevételével történik.

Fizetési módok

Online bankkártyás fizetés – Paylike (foglalási díj fizetése időpont foglaláskor)

A honlapon a Szolgáltató a Paylike által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja Megrendelőinek.

Online bankkártyás fizetés szolgáltató partner:
Paylike
P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
+45 78 755161
hello[at]paylike.hu
https://paylike.hu/

Elfogadott bankkártya típusok: Visa, Visa Electron, MasterCard és Maestro.

A Szolgáltató csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a Megrendelőtől, a Paylike pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azokat csak a Paylike érheti el.

A Paylike támogatja a 3-D Secure rendszert. A 3-D Secure szolgáltatás MasterCard-al és Visaval is használható. A 3-D Secure engedélyezésével kártya tranzakcióit biztonságosabbá teheti. A 3-D Secure egy protokoll, aminek célja az online kártya tranzakciók biztonságának növelése. A biztonsági szolgáltatás a Visa-nál “Verified by Visa”, a MasterCard-nál pedig a “MasterCard SecureCode” néven működik.

Online bankkártyás fizetés esetén tandemugrás foglalás, illetve szolgáltatás igénybevétele csak a sikeres fizetést követően lehetséges.

Ezt a fizetést választva a rendelés elküldésekor a felugró ablakban meg kell adni a bankkártya adatokat. Az adatokat jóváhagyva regisztrálja a rendszer a sikeres fizetést, ami a képernyőn megjelenő „köszönőoldalon” is látható, valamint e-mail értesítést is kap róla a Megrendelő.

A tranzakció lépései:
– A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva megjelenik a Paylike fizetési ablak, ahol a Megrendelő bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
– A tranzakció feldolgozása elindul a Paylike rendszerében.
– A fizetéseredményéről a Megrendelő azonnali visszajelzést kap a képernyőn, valamint e-mailes értesítés útján.

Készpénzes fizetés (a fennmaradó összeg rendezése a helyszínen, ugrás alkalmával)

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés alkalmával a részösszeg fizetését választotta, a fennmaradó összeget a tandemugrás alkalmával a helyszínen készpénzben szükséges rendeznie.

Teljesítési határidő

A teljesítési határidő a Megrendelő által a megrendelés alkalmával kiválasztott és lefoglalt nap.

A lefoglalt időpont a Szolgáltató részéről előzetesen, alapos indokkal (pl. repülési, technikai okok, időjárási körülmények) módosítható. Ritka esetben előfordulhat, hogy a tandemugrás a megjelenés ellenére a foglalt napon és időpontban nem várt körülmény miatt elmarad, ebben az esetben új időpont foglalására kerül sor, amely szabad helyek, illetve időpontok függvénye.

Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes szolgáltatások időközben megszűnnek. Erre tekintettel Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében.

Részben történő teljesítésre kizárólag a Szolgáltatóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A szolgáltatás díjának előre történt kiegyenlítése esetén az összeg a Megrendelő részére 3 napon belül visszatérítésre kerül.

Külföldiek részére történő szolgáltatás nyújtás

Szolgáltató tevékenységéből adódóan és a vonatkozó jogszabályok értelmében nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül, az Európai Unió területén belüli és azon kívüli Megrendelőket.

A Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt szolgáltatást.

A Magyarországon kívüli megrendelésre is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a Megrendelő tagállamai szerinti nyelven kommunikálni a Megrendelővel.

Szolgáltató a Magyarországi AAM árazást alkalmazza minden szolgáltatás esetében.

Megrendelő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg.

Szolgáltató visszatarthatja a szolgáltatás teljesítését mindaddig, amíg nem győződik meg arról, hogy a Szolgáltatási díj kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Megrendelő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Szolgáltatás díja nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a díj kiegészítésére szólíthatja fel a Megrendelőt.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele között kevesebb, mint 14 nap telt el.

A Szolgáltató tájékoztatja valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy a Szolgáltató tevékenysége a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alá tartozik.

Kellékszavatosság

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Érvényesség

Jelen ÁSZF 2022.08.18-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az ÁSZF elérhető az alábbi oldalakról:
www.tandemugras.hu/aszf/
www.booking.tandemugras.hu/aszf/
www.skydivingbudapest.org/tos/
www.booking.tandemugras.hu/en/tos/
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa.
Az ÁSZF módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba.