ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos: 2021.05.12-től visszavonásig

A tájékoztató célja és hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza és bemutassa az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát és közzé tegye a honlap és a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a honlapra látogatók és a honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:
www.tandemugras.hu
www.booking.tandemugras.hu
www.skydivingbudapest.org
www.booking.tandemugras.hu/en/

A honlap használatának, továbbá az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel, illetve az általa értékesített szolgáltatások igénybevételének előfeltétele jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadása.

Amennyiben a Megrendelő nem saját részre rendeli meg a szolgáltatást, úgy az ő felelőssége a Tandem utas (résztvevő) előzetes tájékoztatása a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát illetően. A Megrendelő felelőssége továbbá a résztvevő Tandem utas előzetes hozzájárulásának megszerzése a rendeléshez szükséges adatai megadását, illetve azok helyességét illetően.

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya az Adatkezelő a honlap üzemeltetés, az általa történő szolgáltatásértékesítés, szerződéskötés, díjazással vagy nyereménnyel járó játékok szervezése, illetve a marketing célú kapcsolatépítés, üzletszerzés során tudomására jutott személyes és különleges adatok kezelésére terjed ki.

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. Ez esetben Adatkezelő vállalja, hogy a módosított Tájékoztatót közzéteszi. A tájékoztató módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő 1
Név: Gálos Péter e.v.
Székhely: 2030 Érd, Trencséni u 27.
Nyilvántartási szám: 43389210

Adatkezelő 2
Név: Huszár Mónika e.v.
Székhely: 2030 Érd, Trencséni u 27.
Nyilvántartási szám: 43389193

Adatkezelő1 és Adatkezelő 2 a továbbiakban együttesen: Adatkezelő

Adatkezelési ügyekben kérjük, hogy az Érintett az alábbi közös elérhetőségen lépjen kapcsolatba az Adatkezelőkkel:

Adatvédelmi munkatárs
Név: Huszár Mónika
Cím: 2030 Érd, Trencséni u 27.
Email: email[at]tandemugras.hu
Telefon: +36.20.341.2704 (elérhető szezonálisan áprilistól októberig H-P: 10-16 óra)

Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR Rendelet)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.).
2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Számv.tv.)
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (a továbbiakban: NGM rendelet)

Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre – érintettre – vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését az alábbi elvek alapján kell végezni:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámolhatóság: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

– tájékoztatáshoz való jog
– hozzáféréshez való jog
– helyesbítéshez való jog
– törléshez való jog
– adatkezelés korlátozásához való jog
– visszavonáshoz való jog
– adathordozáshoz való jog
– tiltakozáshoz való jog
– automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 A tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli.

A hozzáféréshez való jog: Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga: Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat az adatkezelő rendszereiből törli. Még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem teljesíthető a szolgáltatás. Ha a rendelés már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat az adatkezelő nem törölheti rendszereiből, valamint, ha az Érintettnek tartozása áll fenn az Adatkezelő felé, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelheti.

Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, Érintettnek joga van kérnie az Adatkezelőt, hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat bocsássa rendelkezésére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (xml, JSON, vagy csv formátum). Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő – amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta – akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal: Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely az Érintettre nézve joghatással járna vagy jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; ha meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.
Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, az Érintett élhet bírósági jogorvoslati jogával és polgári pert indíthat, illetve panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
+3613911400
ugyfelszolgalat[at]naih.hu

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik személynek nem adja át.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a honlapon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

A honlap látogatása/használata során kezelt adatok

Cookie (süti) tájékoztató

Az Adatkezelő a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról.

A legtöbb cookie (süti) nem tartalmaz személyes információt, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására.

Az adatkezelő a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat.

Amennyiben az érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a weboldal egyes részei, illetve bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firerox/Mozzila:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Munkamenet (session) süti

Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lenne érhető. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Kezelt adatok köre:
Egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok.

Adatkezelés célja:
A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Érintettek köre:
A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Adatkezelés időtartama:
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Adatkezelés jogalapja:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése:
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Külső szolgáltatók által kezelt süti

A Weboldal látogatásával, valamint a Cookie tájékoztató „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban leírt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt Cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.
A külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Google Analytics

A Szolgáltató használja a Google Analytics-et a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; továbbiakban „Google“) webelemző szolgáltatását, amely analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ, ezzel elősegítve a Felhasználó által látogatott weblapok használatának elemzését.
A cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. Az IP-anonimizálás aktiválásával a Google a Felhasználók IP-címét megrövidíti, mielőtt a szerverein tárolódnának. A teljes IP-címnek a szerverre történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.
Ezeket az információkat a Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A böngészőn keresztül továbbított IP-címet nem kapcsolja össze más adatokkal.
A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Google Ads

A Szolgáltató időnként használja a Google Inc. Google Ads nevű online hirdető programját és annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását, amely arra szolgál, hogy konverziós statisztikákat készítsen.
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. A hirdetők így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.
Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaz semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
A Google Ads Cookie-k segítségével tárolja, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján –személyre szabottan – jeleníti meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytat). Az így megszerezett információk azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatói számára, illetve konverziós információhoz jussunk.
A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetés beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
A Google Ads által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?gl=hu

Facebook hirdetés

A Szolgáltató időnként használja a Facebook hirdetési rendszerét, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Facebook pixel megoldást, amely a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása.
A Facebook cookie-k segítségével tárolja, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jeleníti meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytat). Az így megszerezett információk azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatóink számára, illetve konverziós információhoz jussunk.
Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott és minden látogató másik Facebook cookie-t kap, amelyek alapján a Felhasználók nem azonosíthatóak.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőben letiltja cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban.
A Facebookon belül módosíthatod a saját hirdetési beállításaidat ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences
A Facebook adatvédelmi információit itt található: https://www.facebook.com/privacy

Hot Jar

A Szolgáltató időnként használja a Hot Jar (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) webanalitikáját, amely az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat.
Ezek az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználók nem azonosíthatóak.
A Hotjar által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Közösségi oldalak

Kezelt adatok köre:
Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo illetve más közösségi oldalon regisztrált felhasználó neve és nyilvános profilképe.

Adatkezelés célja:
A weboldalnak vagy egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, szolgáltatásainak a közösségi oldalakon történő „megosztása”, „kedvelése”, illetve népszerűsítése.

Érintettek köre:
Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo illetve más közösségi oldalon „kedvelte” vagy ”megosztotta” a weboldalt.

Az adatok megismerésére jogosultak köre,  adatkezelés időtartama és érintettek jogai:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Adatkezelés jogalapja:
GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Vélemények és hozzászólások/kommentek

A Honlapok látogatóinak lehetőségük van értékelni a szolgáltatásokat, valamint több helyen véleményüket is megírhatják, illetve hozzászólhatnak egy-egy témához. Ezt az erre kialakított lehetőségeken keresztül (weboldal komment/hozzászólás, Facebook ajánlás, Google vélemény), vagy a kérdőívünkre adott válaszban tehetik meg.
Hozzájárulás esetén a következő adatokat nyilvánosságra hozhatjuk, illetve felhasználhatjuk marketing célokra: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, az értékelés, valamint az értékelés szövege, kép (ha van).

  • Facebook, Instagram, Google és egyéb közösségi oldalakon történő komment/ajánlás esetén az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  • Google Űrlapok, kérdőívek esetén a Google mint adatfeldolgozó segítségét vesszük igénybe (bővebb információ az „igénybe vett adatfeldolgozók” résznél).

Kezelt adatok köre:
Felhasználónév és/vagy Név, Kép (ha van), Értékelés, Értékelés szövege

Adatkezelés célja:
A szolgáltatások fejlesztése, népszerűsítése, értékelések dokumentálása, a látogatók / megrendelők személyének megkülönböztetése.

Érintettek köre:
A hozzászólást/kommentet és véleményt író / közzétevő valamennyi érintett.

Adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig. Hozzájárulás bármikor visszavonható, de az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adatkezelés jogalapja:
GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont:
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléshez.

 

Tandemugrás kupon (ajándék kártya) készítés

A Honlap látogatóinak lehetősége van díjmentesen névre és alkalomra szóló ún. Tandemugrás kupont készíteni a honlapon az erre kialakított űrlap segítségével.

Tekintettel arra, hogy a kupont bárki elkészítheti és bármilyen, nem feltétlenül személyes,  akár valótlan adatot is megadhat, amely nem ellenőrzött és személyazonosításra nem alkalmas, az Adatkezelő nem kezeli a Tandemugrás kupon készítés során megadott adatokat.

 

Hivatkozások és linkek

A honlap olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így azokért felelősséget nem vállal.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel

Ha e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon kérdéssel/kéréssel fordulnak hozzánk valamely szolgáltatással kapcsolatban.

Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám, illetve az érdeklődő/megrendelő által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Adatkezelés célja:
Azonosítás, kérdések megválaszolása, kapcsolattartás, árajánlat megküldése, egyeztetés, transzfer szervezés

Érintettek köre:
A weboldalon üzenetet küldő és/vagy ajánlatot kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett törlési kérelmének beérkezéséig.

Az adatkezelés jogalapja
a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja:
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléshez.
Az adatkezelés olyan szerződésteljesítéshez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Rendelés feldolgozása

Kezelt adatok köre
Az adatkezelés során az Adatkezelő a Megrendelő nevét, telefonszámát, e-mailcímét és amennyiben megadta (nem kötelező): cégnevét, adószámát és címét, valamint a megvásárolt szolgáltatás adatait, a résztvevő Tandem utas adatait (név, kor, magasság, testsúly, póló méret, nyelv), megrendelés számát és a megrendelés időpontját kezeli.

Az adatkezelés célja:
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.
Amennyiben a Megrendelő rendelést adott le az online foglalási rendszeren keresztül, az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Érintettek köre:
Megrendelést küldő valamennyi érintett, továbbá a megrendelésben szereplő Tandem utas résztvevők.
Amennyiben a Megrendelő nem saját részre rendeli meg a szolgáltatást, úgy az ő felelőssége a Tandem utas (résztvevő) előzetes tájékoztatása a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát illetően. A Megrendelő felelőssége továbbá a résztvevő Tandem utas előzetes hozzájárulásának megszerzése a rendeléshez szükséges adatai megadását, illetve azok helyességét illetően.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.

Az adatkezelés jogalapja
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és f) pontja:
Az adatkezelés olyan szerződésteljesítéshez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A nyugta / számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő nyugta vagy számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok köre
Nyugta kiállítás esetén: Név, e-mailcím, telefonszám
Számla kiállítás esetén: Név, cím, adószám, e-mailcím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama
A kiállított nyugtákat és számlákat az Sztv. 169. (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
[GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

Szavatossági igények kezelése

Amennyiben a Fogyasztó szavatossági igénnyel fordul a Szolgáltatóhoz, ezen adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. A vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
Szavatossággal kapcsolatos adatkezelés azonban csak abban az esetben valósul meg, ha a Fogyasztó él szavatossági igényével.

Kezelt adatok köre
Vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, rendelés száma, a panasz tartalma.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés a szavatossági igények kezelése érdekében történik

Érintettek köre:
Valamennyi fogyasztó, aki él a szavatossági igényével.

Az adatkezelés időtartama
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelés a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben a Fogyasztó panasszal fordul a Szolgáltatóhoz, ezen adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés azonban csak abban az esetben valósul meg, ha a Fogyasztó él a panasztételi jogával.

Kezelt adatok köre
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés célja
A fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az érintettek köre
Valamennyi fogyasztó, aki él panasztételi jogával

Az adatkezelés időtartama
A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 3 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR  Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés
A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles a panaszt megőrizni

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A megrendelés és a hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés, melyet a GDPR Rendelet 7. cikk (1) bekezdése ír elő.

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés
Az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő részére

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook:
https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences_hub
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja
GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés.
Az érintett hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára

Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés.
Az érintett hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltatás
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
info[at]mhosting.hu

Emailek fogadása, küldése
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://google.com

Hírlevélküldés
The Rocket Science Group LLC.
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
privacy[at]mailchimp.com

Könyvelés
Gold Medal Kft
1061 Budapest, Andrássy út 46.
info[at]gmedal.hu

Számlázás
KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)
1031 Budapest, Záhony utca 7.
info[at]szamlazz.hu

Fizetés átutalással
MagNet Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
info[at]magnetbank.hu

Online bankártyás fizetés
Paylike ApS
P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
hello[at]paylike.hu

Transzfer szolgáltatás
BNT Transfer Kft.
1098 Budapest Börzsöny utca 2/C
info[at]volantaxi.eu

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, az érintett polgári pert indíthat. Megkeresheti továbbá panaszával az adatvédelmi hatóságot:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
+3613911400
ugyfelszolgalat[at]naih.hu

 

Adatkezelési tájékoztató érvényessége és módosítása

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2021.05.12-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az Adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalakról:
www.tandemugras.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
www.booking.tandemugras.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
www.skydivingbudapest.org/privacy-policy/
www.booking.tandemugras.hu/en/privacy-policy/

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Az Adatkezelési tájékoztató módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba. Ebben az esetben az érintett a honlap módosításának hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, időtartamáról és az érintett jogairól.